Creators Lab

October 18, 2019 share

Creators Lab 

งานเวิร์คช็อปที่จะช่วยเสริมสร้างจินตนาการและขยายความสามารถของคุณ

Creators Lab 1 <การถ่ายภาพ>
โดย อีฟ มาริษา รุ่งโรจน์ @evemarisa
วันที่ 23 ตุลาคม เวลา 19:00 – 20:00

Creators Lab 2 <การถ่ายภาพ>
โดย ผู้เชี่ยวชาญการใช้งาน Galaxy
วันที่ 26 ตุลาคม เวลา 11:00 – 12:00

Creators Lab 3 <สอนการใช้งาน Instagram Story>
โดย ผู้วางแผนงานด้านครีเอทีพ จาก Instagram
วันที่ 26 ตุลาคม เวลา 16:00 – 17:00

Creators Lab 4 <การถ่ายวีดีโอ>
โดย ผู้เชี่ยวชาญการใช้งาน Galaxy
วันที่ 27 ตุลาคม เวลา 11:00 – 12:00

Creators Lab 5 <การถ่ายภาพ>
โดย ติม จักรินทร์ มูลมานัส @Jkrnn
วันที่ 27 ตุลาคม เวลา 16:00 – 17:00

Creators Lab 6 <การถ่ายภาพ>
โดย แฝด ประสิทธิ์ ลิมปสถิรกิจ @21day
วันที่ 30 ตุลาคม เวลา 19:00 – 20:00

Creators Lab 7 <การถ่ายภาพ>
โดย อุ๊ สุพัตรา หมั่นแสวง @maneemejai
วันที่ 31 ตุลาคม เวลา 19:00 – 20:00

Creators Lab 8 <การถ่ายภาพ>
โดย ผู้เชี่ยวชาญการใช้งาน Galaxy
วันที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 11:00 – 12:00

Creators Lab 9 <การถ่ายภาพ>
โดย กานต์ สมานวรวงศ์ @lightculture
วันที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 14:00 – 15:00

Creators Lab 10 <สอนการใช้งาน Instagram Story>
โดย ผู้วางแผนงานด้านครีเอทีพ จาก Instagram
วันที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 16:00 – 17:00

Creators Lab 11 <การถ่ายวีดีโอ>
โดย ผู้เชี่ยวชาญการใช้งาน Galaxy
วันที่ 3 พฤศจิกายน เวลา 11:00 – 12:00

Creators Lab 12 < Galaxy Fold >
โดย ผู้เชี่ยวชาญการใช้งาน Galaxy
วันที่ 3 พฤศจิกายน เวลา 14:00 – 16:00

Creators Lab 13 <การถ่ายวีดีโอ>
โดย ผู้เชี่ยวชาญการใช้งาน Galaxy
วันที่ 3 พฤศจิกายน เวลา 16:00 – 17:00

*กรุณาลงทะเบียนผู้ใช้งานก่อนลงทะเบียนเรียน

BOOK NOW

  • วันที่มีคลาสเรียน
  • วันที่คุณเลือก